Image
Огранизациона структура предузећа ЈКП Стандард Врбас је дата у прилогу са именима чланова Надзорног одбора предузећа, директора предузећа и руководиоца сектора.

Надзорни одбор предузећа

  1. Мирјана Шимун, председник – решење бр. 112-99/2017-I/01 од 14.07.2017. год.
  2. Кађа Балетић, члан -решење бр. 112-128/2020-I/01 од 01.10.2020. год. .
  3. Наташа Алексић, – решење бр. 112-42/2019-I/01 од 17.09.2019. год.
До 17.09.2019 била Весна Ђилас, члан – решење бр. 112-19/2015-I/01 од 17.07.2015. год.

Директор предузећа

  • Марија Милуновић – решење бр. 011-2/2018-I/01 од 23.03.2018. године,
  • остали заступник Душан Проле – решење бр. 011-92/2019-I/01 од 28.11.2019. год.

  • Руководилац сектора за опште и правне послове: Јелена Антић
  • Руководилац сектора за економско финансијске послове: Гордана Радаковић
  • Руководилац сектора за ИКТ подршку и развој: Мирјана Петковић
  • Руководилац сектора за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом:

Биографије

Марија МилуновићДиректор предузећа
Рођена 14.08.1987. године у Врбасу. Економске студије, смер маркетинг завршила 2009. године на Економском факултету у Суботици. Мастер студије завршене на истом факултету 2012. године. По завршетку студија запослена у струци на економско-финасијским пословима од којих су најзначајнији руководилац економско‐финансијског сектора у ЈКП „Стандард“ Врбас и финансијски директор у ЈКП „Комуналац“ Врбас. Од 17.07.2017. године је именована за в.д. директора ЈКП „Стандард“ Врбас, а од 23.03.2018. године је именована за директора ЈКП „Стандард“ Врбас. Живи у Змајеву, удата, мајка две девојчице.
Душан ПролеОстали заступник директора
Рођен 20.08.1960. године у Врбасу. Дипломирао право на Правном факултету у Новом Саду 1984. године, 1988. године положио правосудни испит. Радио две године у јавном тужилаштву, годину и седам месеци у Металоградњи у Врбасу, да би од 1991. до 2015 радио као адвокат. Од септембра 2015. запослен у ЈКП „Стандард“ Врбас. Од 23. маја 2018. године по генералној пономоћи бр. 08‐3337, је на месту пуномоћника директорке Марије Милуновић. Живи у Бачком Добром Пољу, ожењен, отац троје деце.
Мирјана ШимунНадзорни одбор - председник
Мирјана Шимун са пребивалиштем у Бачком Добром Пољу, Бранака Радичевичћа 4, рођена је 05.04.1961. у Бршадину, општина Вуковар, Република Хрватска. Завршила је правни факултет 1983. године у Новом Саду. Од 1985. године ради у Врбасу на различитим пословима са завршеним правним факултетом и звањем дипломирани правник, као што су: стручни сарадник у Друштвеном правобранилаштву, инспектор за радне односе, тржишни инспектор, заменик руководиоца Републичке пореске управе - Филијала Врбас, директор Републичке пореске управе - Филијала Врбас, секретар Службе председника општине Врбас и Општинског већа општине Врбас, начелникa Општинске управе Врбас. Сада ради на пословима руководиоца Одељења за локалне јавне приходе Општинске управе Врбас. Удата је, мајка два сина, бака два унука и има решено стамбено питање.
Кађа БалетићНадзорни одбор
Наташа АлексићНадзорни одбор
Рођена 13.03.1962. године у Врбасу. Завршила ФТН у Новом Саду, смер грађевински, VII1 степен стручне спреме, звање дипломирани грађевински инжењер. Запослена у ЈКП „Стандард“ из Врбаса од 03.01.1991. године. Радила на пословима референта за грађевинске радове и надзорног органа у организационом делу „Урбанизам и надзор“, руководиоца организационих делова „Стан“ и „Услуга“, инжењера водовода канализације у организационом делу „Водовод и канализација“, грађевинског инжењера у организационом делу „Комуналац“, од септембра 2015. године ради на пословима инжењера за инвестиције у организацином делу за ИКТ подршку и развој. Континуирано се усавршавала, поседује лиценце Инжењерске коморе Србије 311-Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње и 381-Одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда. Именована за сталног судског вештака за област грађевинарства од стране Министарства правде Републике Србије. Живи у Врбасу, удата и мајка једног детета мушког пола.